top of page

מדיניות פרטיות​

מסמך זה נוקט בלשון זכר בשל מגבלות השפה העברית בלבד, והוא  מיועד לחול על שני המגדרים כאחד.

מדיניות זו חלה על כל המדיות בהן מופעלים האתר ושירותיו (דוגמת רשת האינטרנט וקבוצת הפייסבוק) והיא חלה אף על כל מידע שנמסר לנו בשיחות טלפון.

מדיניות זו תעודכן מעת לעת, ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה ועזבו את האתר.

ביצוע פעולה באתר, יצירת פניה או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו. בתחתית עמוד זה יפורסמו נוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד שינויים.

מי אנחנו

 1. האתר "סטטוס פתרונות פיננסיים" מופעל על ידי מירב גת יעוץ ומינוף פיננסי, ח"פ 515600690, רח' חומה ומגדל 11, תל אביב, טלפון 077-9577782, פקס 077-4702260, דוא”ל info@statuslend.com (להלן – “האתר“).

 2. מטרת האתר הינה ללמוד על צרכיכם ולהציע לכם שירותים, באמצעות האתר ו/או צדדים שלישיים שמקבלים את פרטיכם הרלוונטיים ביחס לכל פניה, מהאתר.

 

המידע הנאסף

 1. האתר אוסף עליכם פרטים במטרה לאפשר לכם ליהנות משירותים מקצועיים ברמה גבוהה ומקצועית, בין אם על ידי האתר ובין אם על ידי צדדים שלישיים. 

 2. פרטים אלו יהיו הן פרטים שאינם מזהים אתכם אישית והן כאלו שעשויים לזהות אתכם אישית אותם תבחרו לשתף איתנו. האתר אינו אוסף פרטים המזהים אתכם אישית אם לא מסרתם אותם בעצמכם לידינו. 

 3. המידע אותו תמסרו לנו (לרבות מידע מזהה אישית) ישמש אותנו, את האתר ובמידת הצורך גם את שותפיו העסקיים (אותם צדדים שלישיים), על מנת להציע לכם הצעות ושירותים שונים בתחומים המעניינים אתכם או בתחומים משיקים להם, ושבגינם פניתם לאתר. לכן, אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע. 

 4. האתר יאסוף עליכם הן מידע שתמסרו לאתר ביוזמתכם (לרבות מידע אישי ככל שתמסרו (למשל שמכם, מס’ הטלפון שלכם, כתובת הדוא”ל שלכם, הבעיה בגינה פניתם אלינו וכדומה) והן מידע שייאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו. 

 5. כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לאתר, אולם בלא למוסרו ייתכן שלא נוכל להציע לכם שירותים כאלו ואחרים שהאתר מעמיד לרשותכם (בעצמו או באמצעות שותפינו העסקיים). אם בחרתם לפנות לאתר ו/או למסור את המידע לאתר (בין אם בכתב, בעל פה, בדוא”ל, בשיחת טלפון וכיו”ב) אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם. 

“קוקיות” – Cookies
 

 1. האתר משתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת “קוקיות”/”עוגיות” (Cookies),Facebook Pixel Beacons ואחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות פרטי המכשירים והתוכנות בהם אתם עושים שימוש בעת הגלישה באתר, השימוש שלכם בו, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות, לצרכי אבטחת מידע וכדומה. 

 2. שימו לב שהפרטים הנאספים באופן הזה אינם פרטים שיש בהם כדי לזהותכם באופן אישי. 

 3. השימוש במידע הנאסף

 4. השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה: 

 • כדי לפנות אליכם (בעצמנו או באמצעות שותפינו העסקיים) בהצעת התקשרות ו/או יצירת עניין בשירותים אותם מציע האתר, וכן להעביר את פרטיכם לידי שותפינו העסקיים המתאימים לסוג פנייתכם במטרה שייצרו עמכם קשר ויציעו לכם את שירותיהם המקצועיים המגוונים. 

 • כדי להציע לכם הצעות דומות או משלימות או מתווספות על השירותים בהם התעניינתם או שאותם רכשתם, מאיתנו או משותפינו העסקיים המתאימים. 

 • ליצירת קשר אתכם, מטעם האתר ו/או שותפינו העסקיים. 

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר. 

 

מסירת המידע לצד שלישי

 1. כאמור מעלה, האתר ישתמש בפרטים הנמצאים בידיו לשם הצעת הצעות ושירותים שעשויות לעניין אתכם וכן להעבירם לידי צדדים שלישיים שהם בעלי מקצוע שהאתר סבור כי יוכלו לסייע בידיכם. 

 2. האתר ו/או שותפיו המסחריים יפנו אליכם וכן יעשו שימוש בפרטים אותם מסרתם כדי להציע לכם את השירותים שלטעמם עשויים להתאים לכם או לעניין אתכם. 

 3. כמו כן, מידע שלכם שנמצא בידי האתר עשוי להימסר לצדדים שלישיים באחד מהמקרים הבאים: 

 • לגופים דוגמת Google ו- Facebook ומפרסמים אחרים. מידע כזה יהיה מידע סטטיסטי או אחר שאינו מזהה אישית ואשר יסייע למפרסמים להתאים את הפרסומות וההצעות המוצגות בפניכם, אליכם. 

 • אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל ניסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש; 

 • אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו; 

 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין האתר או מי ממנה; 

 • מקום בו האתר יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לאלו של צד שלישי כלשהו; 

 

אבטחת מידע

 1. האתר מפעיל ומיישם מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלו. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלו, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע. 

 2. האתר אינו מתחייב ששרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 3. זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים

 4. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. תהליך זה מוגדר בחוק והפנייה אלינו תבוצע באמצעות הדוא”ל info@statuslend.com או פקס 077-4702260. 

bottom of page