top of page

הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בגובה של עד 500 אלף שקלים או עד 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מביניהם) ועד 25% ביטחונות (ייתכן ואף פחות מכך)!

מידע כללי
קרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור עסקים שנתי של עד 100 מליון ₪) על מגוון מסלוליהם והפתרונות המוצעים הוקמו במטרה לסייע לעסקים בעיתות משבר, האטה כלכלית וכן לסייע לעסקים בעמידה באתגרים והיעדים העומדים בפני העסק כמנוף לפיתוח ולצמיחה.

מטרת הקרן הינה העמדת הלוואות באמצעות הבנקים לחברות ועסקים ישראליים, אשר עפ"י הערכת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם והם בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים בישראל, ועפ"י ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

הבנקים המפעילים את הקרן:
בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק לאומי, בנק הבינלאומי הראשון ובנק המזרחי.

 

מסלולי ההלוואה:

 • מסלול עסקים בהקמה - מתן הלוואה לעסקים חדשים, עד 500 אלף ש"ח, נדרש פקדון עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300 אלף ש"ח או 25% מכל סכום נוסף. אפשרות דחיית התשלום עד 6 חודשים. תקופת הלוואה מקסימאלית – עד 5 שנים.

 

 • מסלול הון חוזר - לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי – עד 500 אלף ש"ח או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מבניהם). פקדון עד 25% מגובה ההלוואה. אפשרות דחיית התשלום עד 6 חודשים. תקופת הלוואה מקסימאלית – עד 5 שנים.

 

 • מסלול השקעות - הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים. סכום הלוואה - עד 500 אלף ש"ח או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מבניהם). פקדון עד 25% מגובה ההלוואה. אפשרות דחיית התשלום עד 6 חודשים. תקופת הלוואה מקסימאלית – עד 5 שנים.

 

 • מסלול עמותות – מתאים לעמותות שהן עסקים קטנים ובינוניים, המספקות למדינה שירותים בתחום החינוך, רווחה, ובריאות, ועומדות בתנאים הצטברים הבאים: 1) לעמותה קיימת התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על 120% מגובה ההלוואה המבוקשת. תוקף ההתקשרות יהיה לפחות 8 חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה. 2) ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לא יותר מ-50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיע מתמיכה כאמור. 

 

 • השקעה בתעשיה – סכום הלוואה הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% מהמחזור השנתי. פקדון – שיעבוד ספציפי על הנכס. ככל וההלוואה אינה לצורך רכישת נכס – עד 30% מגובה ההלוואה. אפשרות דחיית התשלום עד 6 חודשים. תקופת הלוואה מקסימאלית – עד 12 שנים. העסק חייב להיות מתחום התעשיה בעל וותק פעילות של 3 שנים ומעלה.

 

 • השקעה בחקלאות – סכום הלוואה – עד 750 אלף ש"ח. פקדון מקסימאלי – עד 10% מגובה ההלוואה. תקופת ההלוואה המקסימאלית – עד 10 שנים. אפשרות דחיית התשלום עד 6 חודשים. מתאים לחקלאים בענף הצומח בעלי מחזור שנתי של עד 5 מיליון ש"ח. בכפוף להצגת ביטוח נזקי טבע.

 

 • השקעה ביצואנים – סכום הלוואה מקסימאלי – עד 12% מהמחזור השנתי. פקדון מקסימאלי – עד 25% מגובה ההלוואה. תקופת ההלוואה המקסימאלית – עד 5 שנים. אפשרות דחיית התשלום עד 6 חודשים.

 

התנאים העיקריים הנדרשים מהלווה לקבלת הלוואה:

 • העסק הינו עסק המאוגד בישראל – עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות או עמותה.

 • העסק בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ש"ח בשנה.

 • חשבון העסק וחשבונות בנק הפרטיים של בעלי המניות אינם מוגבלים או מעוקלים

 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים, לא קיים חוב פגום ולא מתנהל כנגדו הליכי הוצאה לפועל.

אנו עובדים רק עם מוסדות פיננסיים המורשים על ידי משרד האוצר. תשלום עבור שירותים יתבצע רק לאחר השלמת העסקה בהצלחה.

לייעוץ ומידע נוסף השאירו את פרטיכם או חייגו: 077-9577782

bottom of page